EUFOTIA.PL | Odbitki – Fotoksiążki – Prezenty – Handmade

Regulamin Serwisu EUFOTIA.PL

Postanowienia ogólne

Serwis internetowy EUFOTIA.PL jest własnością firmy „Grupa TWOJE.STUDIO – Eufotia.pl”, z siedzibą oraz z laboratorium i punktem usługowym mieszczącymi się w Siemianowicach Śl., przy ul. Powstańców 18., zwany w dalszej części tego regulaminu – Usługodawcą.

„Grupa TWOJE.STUDIO – Eufotia.pl”, świadczy usługi zamawiającemu, zwanej w dalszej części Usługobiorcą, w zamian za wnoszone przez niego opłaty za Usługi i Towary, dostępne z wykorzystaniem funkcji serwisu internetowego EUFOTIA.PL, zwanego dalej Serwisem.

„Grupa TWOJE.STUDIO – Eufotia.pl”, nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług – VAT.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorcy oraz Usługodawcy, dotyczące sprzedaży Usług i Towarów za pośrednictwem Serwisu.

Regulamin stanowi integralną część zamówienia Usługobiorcy.

Rejestracja konta w Serwisie EUFOTIA.PL lub złożenie zamówienia na którykolwiek usługę, świadczoną przez Usługodawcę i firmy z nim współpracujące bądź towar, dostępny w Serwisie – jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Usługobiorca zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.

Usługodawca świadczy Usługobiorcy usługi na podstawie zasad niniejszego Regulaminu oraz złożonego zamówienia, szczegółowo opisującego zakres świadczenia.

Definicje:

Usługobiorca to osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.

Serwis – serwis internetowy EUFOTIA.PL udostępniony pod adresem: www.eufotia.pl, w celu świadczenia Sprzedaży Towarów i Usług.

Zamówienie – zlecenie dostarczenia jakiegoś towaru lub wykonania jakiejś usługi.

Usługi – pakiet czynności usługowych, określonych w ofercie Usługodawcy, dostępny w Serwisie (np. wywołanie zdjęć – wydruk zdjęć).

Towary – produkt pracy ludzkiej, przeznaczony do sprzedaży bądź odsprzedaży (towar używany).

Awaria – nieplanowana przerwa w dostępności Serwisu, która następuje z przyczyn niezależnych.

Przerwa techniczna – brak dostępności Serwisu, związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

Baza danych EUFOTIA.PL – wszystkie dane dostępne w Serwisie.

Program Afiliacyjny – program partnerski dostępny dla Usługobiorców.

Strony trzecie – strony internetowe niezależne w żaden sposób od Usługobiorcy.

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO, zebrane przez Usługodawcę.

Zasady korzystania z Usług

Wymagania techniczne:

Do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

1. komputer lub urządzenie mobilne ( smartfon, tablet itp.) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, iOS itp.

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Serwis jest stale unowocześniany i aktualizowany, dlatego do jego prawidłowego funkcjonowania Usługobiorca powinien regularnie aktualizować wersję swojej przeglądarki internetowej.

Sposób zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Towaru:

Zamówienie Usług i Towarów odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie (w formie online) odpowiedniego formularza, dostępnego za pośrednictwem Serwisu.

Usługobiorca zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych oraz danych do wystawienia rachunku, podczas aktywacji procesu realizacji zamówienia. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Usługodawcę do zaprzestania realizacji Zamówienia.

Płatności:

Usługobiorca może dokonać płatności za pomocą przelewu elektronicznego (m.in. przy pomocy systemów Blue Media i PayPal), kartą kredytową lub zwykłym przelewem bankowym.

Z chwilą zaksięgowania, na koncie bankowym Usługodawcy, wpłaty za Usługę lub Towar, Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia rachunku, w terminie do 7 dni.

Usługobiorca dokonując płatności wyraża zgodę na obciążenie jego karty płatniczej lub debetowej w kwocie zgodnej z widniejącą w Serwisie ceną wybranej Usługi lub Towaru.

Wygaśnięcie Umowy Sprzedaży Usługi lub Towaru:

Umowa wygasa w przypadku nieuiszczenia opłaty za Usługę lub Towar lub z dniem wykonania usługi i/lub odbioru Towaru przez Usługobiorcę.

Dane wrażliwe Usługobiorcy:

Usługodawca, po wygaśnięciu Umowy, zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim informacji o Usługobiorcy, pozyskanych do Bazy Danych Klientów EUFOTIA.PL. Dane te Usługodawca może wykorzystać w celu przeprowadzenia działań marketingowych, związanych z promocją produktów Grupy Medialnej TWOJE.SDUDIO.

Usługobiorca, w każdej chwili może zażądać wykreślenia jego danych z Bazy EUFOTIA.PL, należy tego dokonać w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Zakładanie konta użytkownika Serwisu

Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga rejestracji ze strony klienta, natomiast składanie zamówień na Produkty i Usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu wymaga zarejestrowania się i utworzenia w Serwisie indywidualnego konta użytkownika.

W celu rejestracji w Serwisie należy wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny, dostępny w Serwisie, podając swój adres e-mail oraz dane osobowe i adresowe. Po zarejestrowaniu się w Serwisie na adres e-mail Klienta podany w procesie rejestracji przesłany zostanie link umożliwiający aktywację konta i zalogowanie się do Serwisu.

Rejestracja w Serwisie, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, są darmowe. Odpłatność pobierana jest wyłącznie za realizację konkretnego zamówienia, z wyłączeniem usług rezerwacji.

Realizacja zamówienia

Za pośrednictwem Serwisu Zleceniobiorca samodzielnie dokonuje zamówienia towaru lub usługi, korzystając z przeznaczonego do tego intuicyjnego mechanizmu online. Z chwilą otrzymania zamówienia system automatycznie informuje o jego przyjęciu, nadając mu indywidualny i niepowtarzalny numer oraz powiadamia Usługobiorcę o należnej kwocie do zapłaty, za realizację zamówienia.

Jeżeli wpłata nie nastąpi w ciągu 48 godzin umowa nie dochodzi do skutku, za wyjątkiem kiedy Usługobiorca skutecznie poinformuje Usługodawcę o możliwej zwłoce w płatności, która jednak nie może przekroczyć 5 dni roboczych.

Zamówienia są realizowane na podstawie dostępnych cen, na stronach Serwisu.

„Grupa TWOJE.STUDIO – Eufotia.pl” gwarantuje wykonanie usługi z najwyższą jakością, jaką umożliwia posiadany przez nią proces technologiczny.

Odpowiedzialność „Grupa TWOJE.STUDIO – Eufotia.pl”, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za niezgodność wykonanego zlecenia z treścią danego zamówienia. Niezgodność w przypadku usługi wywołania/wydruku odbitek może dotyczyć jedynie formatu zdjęcia oraz liczby kopii, z wyłączeniem struktury powierzchni papieru.

Realizacja zamówienia odbywa się maksymalnie w ciągu 36 godzin od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu wiadomości o zaakceptowaniu zamówienia.

Zlecenia odrzucane są automatycznie w przypadku:

– zawieszenia połączenia z serwerem EUFOTIA.PL, podczas przesyłania zamówienia,

– zawieszenia systemu lub w przypadku jakiejkolwiek awarii, która ma wpływ na komunikację aplikacji z serwerem EUFOTIA.PL,

Wraz z odrzuceniem zlecenia, pliki zdjęć przesłane do laboratorium EUFOTIA.PL są automatycznie, w sposób trwały, kasowane z serwera EUFOTIA.PL.

Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

Usługobiorca zobowiązany jest do:

niewykorzystywania usług w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa.

Usługobiorca uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, ponadto zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, niepodejmowania prób automatycznego pozyskania danych dostępnych z Bazy EUFOTIA.PL.

Usługobiorcy nie wolno używać Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., zamieszczanie w Serwisie zdjęć pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, obrażających uczucia religijne itp.

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w zamówieniu oraz specyfikacji danej Usługi.

Usługodawca zobowiązany jest ponadto do monitorowania działania poszczególnych Usług, niezwłocznego likwidowania Awarii powstałych po swojej stronie, zapewnienia bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerach, informowania o planowanych Przerwach technicznych z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Usługobiorcy.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu nie zachowania należytej staranności w wykonaniu przedmiotu Umowy. Odpowiedzialność ta dotyczy szkód rzeczywistych, powstałych wyłącznie w wyniku zaniedbania ze strony Usługodawcy, z wyłączeniem utraconych korzyści ograniczonych do jednego przypadku wyrządzenia szkody.

Usługobiorca ma w każdej chwili możliwość usunięcia konta w Serwisie EUFOTIA.PL. W tym celu wymagane jest wysłanie stosownej wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta i powiązanych z nim danych. W celu weryfikacji tożsamości Usługobiorcy wiadomość elektroniczna powinna być wysłana z adresu, który podany jest w Serwisie. Usługodawca w ciągu 7 dni roboczych przychyli się do prośby, a po usunięciu konta poinformuje Usługobiorcę o tym fakcie, w formie wiadomości elektronicznej.

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Zgodnie z obowiązującą ustawą o “Ochronie danych osobowych” TWOJE.STUDIO – fotografia i film dokłada wszelkich starań w kwestii ochrony danych Usługobiorcy. Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza, innym osobom lub instytucjom, zgromadzonych w Bazie EUFOTIA.PL, danych osobowych Usługobiorcy. Usługodawca może jednak wykorzystać w/w dane wyłącznie w celu przeprowadzenia działań marketingowych, związanych z promocją produktów Grupy Medialnej TWOJE.SDUDIO. Każdy Usługobiorca ma prawo do wglądu, poprawienia swoich danych osobowych. Usługobiorca, w każdej chwili może zażądać wykreślenia jego danych z Bazy EUFOTIA.PL, należy tego dokonać w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Szczegółowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym w każdym momencie w Serwisie. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu i musi być zaakceptowana, aby Usługodawca mógł świadczyć Usługobiorcy usługi.

System EUFOTIA.PL stworzony został z olbrzymią dbałością o ochronę danych wrażliwych. Wszystkie informacje są kodowane i niemożliwe do odczytania przez podmioty trzecie. Wprowadzono także szereg zabezpieczeń utrudniających wysyłanie plików ze zdjęciami z wykorzystaniem nieprawdziwych danych użytkownika Serwisu.

Reklamacje

Reklamacja składana przez Usługobiorcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej za pośrednictwem formularza dostępnego w sekcji “Pomoc i kontakt” niniejszego serwisu internetowego.

Reklamacja powinna zawierać:

dane teleadresowe Usługobiorcy,

nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,

opis reklamacji,

Reklamacja powinna zostać przesłana na adres Usługodawcy (e-mailem lub pocztą) w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej doręczenia, a następnie prześle Usługobiorcy odpowiedź.

Usługobiorca, składający zamówienie w Serwisie, jako konsument – czyli w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Serwisie w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia zamówionego towaru do siedziby Serwisu, pod warunkiem że nie jest to towar wykonany ręcznie i/lub na indywidualne zamówienie Usługobiorcy. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się licząc od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy – konsumentowi w odniesieniu do:

1) Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. (np. Na stronach serwisu znajduje się odpowiednia informacja na w/w temat, którą Usługobiorca powinien zaakceptować, jeszcze przed wysłaniem do Serwisu swoich plików ze zdjęciami);

2) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, fotoprezentów, fotoplakatów, kalendarzy, fotoobrazów itp., na których zamieszczane są zdjęcia zamówione na życzenie Klienta)

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania produktu.

Firma „TWOJE.STUDIO – fotografia i film” zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta opłatę za realizację zamówienia, natomiast koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Usługobiorca.

Informujemy iż nie odbieramy kierowanych do Serwisu lub w/w firmy przesyłek za pobraniem oraz nie odpowiadamy za koszty związane z takimi przesyłkami.

Zwrotu należności na rzecz Usługobiorcy „TWOJE.STUDIO – fotografia i film” dokonuje w ciągu 14 dni kalendarzowych wyłącznie w następujących przypadkach:

1) Anulowania zamówienia lub jego części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją.

2) Zwrotu towaru (odstąpienia od umowy)

3) Uznania reklamacji i braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;

4) Odstąpienia od umowy przez firmę „TWOJE.STUDIO – fotografia i film”, gdy zamówienie opłacone było przez Usługobiorcę z góry, a w/w firma nie jest w stanie zrealizować zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Usługobiorcy do chwili otrzymania z powrotem towaru, będącego przedmiotem umowy.

Zwrotu pieniędzy zazwyczaj dokonujemy na rachunek bankowy Usługobiorcy lub inny, wskazany przez niego, w piśmie reklamacyjnym lub odstąpienia od umowy.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Firmą TWOJE.STUDIO – fotografia i film, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
Empik informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym w sprawie reklamacji TWOJE.STUDIO – fotografia i film nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.

Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami, a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt z naszym sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem formularza dostępnego w sekcji “Pomoc i kontakt” niniejszego serwisu internetowego.

Prawo użycia logo, nazwy i treści referencji Usługobiorcy

Usługobiorca wyraża zgodę na użycie przez Usługodawcę, nieodpłatnie, w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usług, a także bezterminowo po jej ustaniu, logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych firmy i marek należących do Usługobiorcy (jeśli Usługobiorca takowe posiada), w celu komunikowania o współpracy między stronami oraz promocji usług i Serwisu, poprzez rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie, w tym w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych, za pośrednictwem Internetu, w tym w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy, w mediach społecznościowych. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na użycie przez Usługodawcę w/w, należących do Usługobiorcy, wymaga to jednak formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Usługodawca może zwrócić się do Usługobiorcy z prośbą o wystawienie referencji. W razie ich wystawienia oraz w razie braku odmiennych uzgodnień między Stronami uznaje się, iż wystawienie przez Usługobiorcę referencji upoważnia Usługodawcę publikacji takich referencji, w szczególności w Internecie, zwłaszcza na stronie Serwisu, w mediach społecznościowych, w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych Usługodawcy.

Przepisy końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2022.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany, poprzez widocznym w górnej części Serwisu komunikat, na 10 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Do tego czasu obowiązuje Usługobiorcę poprzedni Regulamin. W wypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy, czyli usunięcia konta użytkownika założonego przez Usługobiorcę w Serwisie.

„TWOJE.STUDIO – fotografia i film” nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę – użytkownika Serwisu, spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do konta klienta w Serwisie, przejęciem haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Usługobiorcy wirusami, słabą jakością połączenia internetowego, zawieszenia połączenia z serwerem Serwisu oraz utraty plików usługobiorcy z Serwisu spowodowanego odrzuceniem przez nasz system zamówienia.

Zawartość chroniona przed kopiowaniem!
0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPrzejdź do sklepu